2022-01-27 15:47:47
donderdag 27 januari 2022

Argewaasje oer swalkôffal

Graach sjogge wy dat ús doarpen der skjin en kreas bylizze. Swalkôffal heart hjir dan ek net thús en al hielendal net yn de omkriten fan ús skoalle, de pannakoai en it Kymfjild.

Skande dat it der dan dochs leit, sa as ôfbaarnde krystbeammen en plestik guod yn dizze sleat.


advertentie