2022-05-29 12:12:38
zondag 29 mei 2022

Annie en Bonnie rinne de Alve Stêdetocht

Nei 5 dagen kuierjen hienen Annie Reitsma en Bonnie Metselaar juster de 207 km fan de Alve Stêdetocht derop sitten. It is gjin geheim dat beide froulju graach kuierje meie, mar dat nimt net wei dat dit in prestaasje fan formaat is. 

Goed dien, froulju, fan herte lokwinske!