2023-03-09 12:43:23
donderdag 9 maart 2023

FNP wol dúdlikens fan de gemeente oer gaswinning yn Top en Twel

De gaswinning soarge tusken 2015 en 2017 foar in soad argewaasje yn de doarpen Top en Twel. Nei dat it ministearje fan Ekonomyske Saken ein 2016 in definityf beslút naam en letter dit beslút noch ris by de Raad van State behannele is, wurde it stil rûn de gaswinning yn de doarpen.

No berikke de FNP fraksje berjochten dat de gaswinning yn Top en Twel ynkoarten wer aktueel wurdt. Gaswinbedriuw Vermilion soe tariedings treffe foar de oanlis fan de gastransportlieding Ried - Boazum - Toppenhuzen. Tiid dus om wer oan de beam te skoadzjen en elkenien by de les te hâlden, fine se by de FNP. Dêrom hat de fraksje skriftlike fragen stelt aan it Kolleezje oer de gaswinning yn ús doarpen.

Nulmjiiting
De FNP wol witte of it kolleezje op 'e hichte is en belutsen is by dizze nije ûntwikkelingen. Fierder binne der fragen oer de nulmjitting foar gebouwen/bouwurken dy't foarôf, wannear't de gaswinning uteinset, útfierd wurde moat. Hoe sjocht dizze nulmjitting derút en wat binne de juridyske kaders? Hokker gebouwen en bouwurken komme yn oanmerking foar de nulmjitting. Sitte hjir ek bouwurken tusken wêr't de gemeente eigner fan is.

Prinses Margriettunnel
Ek binne der fragen oer de tastân fan de Prinses Margriettunnel by Twellinga. Neffens de FNP moat foarkommen wurden dat der skea ûntstiet troch sawol it feroarjende grûnwetterpeil as de gaswinning. Benijd is de FNP welke aksjes it Kolleezje nimt om dit senario te foarkommen en hoe de bewenners hjiroer ynformearre wurde. 

It College moat noch mei in reaksje komme op dizze fragen.
 


FNP wil duidelijkheid van de gemeente over de gaswinning in Top en Twel

De gaswinning zorgde tussen 2015 en 2017 voor veel onrust in de dorpen Top en Twel. Nadat het ministerie van Economische Zaken eind 2016 een definitief besluit nam en dit besluit later nog eens behandeld is bij de Raad van State, werd het stil rond de gaswinning in beide dorpen.

Nu bereiken de FNP berichten dat de gaswinning in Top en Twel binnenkort weer actueel wordt. Gaswinbedrijf Vermilion zou voorbereidingen treffen om de gastransportleiding Ried-Bozum-Oppenhuizen aan te leggen. Tijd om weer aan de boom te schudden en iedereen bij de les te houden, vinden ze bij de FNP. Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het College over de gaswinning in het tweelngdorp.

Nulmeting
De FNP wil weten of het College ook op de hoogte is en betrokken is bij deze ontwikkelingen. Verder zijn er vragen gesteld over de nulmeting voor gebouwen en bouwwerken die vooraf, voordat de gaswinning begint, uitgevoerd moet worden. Hoe ziet deze nulmeting eruit en wat zijn de juridische kaders? Welke gebouwen en bouwwerken kommen in aanmerking voor de nulmeting en zitten hier ook bouwwerken tussen waar de gemeente zelf eigenaar van is?

Prinses Margriettunnel
Ook zijn er vragen gesteld over de toestand met de Prinses Margriettunnel. Volgens de FNP moet voorkomen worden dat er schade ontstaat door zowel het veranderende grondwaterpeil als de gaswinnning. De FNP is benieuwd welke acties het College neemt om dit scenario te voorkomen en hoe de bewoners daarover geïnformeerd gaan worden.

Het College moet nog reageren op de schriftelijke vragen.


advertentie