2023-03-10 10:05:53
vrijdag 10 maart 2023

Van ganzeninvasie tot vreemde eend in de bijt

Hoort u ze ook als u wakker wordt? Of als u door de straten fietst of wandelt? Het zijn de ganzen die rondom onze dorpen zijn neergestreken.

Al maanden is het een drukte van jewelste op de weilanden waar ze in grote getalen aan het rusten en eten zijn. “In moai gesicht”, zegt boer Lolle Nauta. “As jo goed oplette, sjogge jo de guozzen oan de bûtenkant de wacht hâlden wylst de soartgenoaten yn it midden oan it fretten binne."

Dorpsgenoot en hobbyfotograaf Sonja van der Wijk is ook al vroeg uit de veren om de grote groep vogels op camera vast te leggen. “Prachtig om te zien als ze met zovelen zijn. Brandganzen, kolganzen en eenden, thuis kijk ik nog even goed of ik ook een soort gemist heb.”
Toch is niet iedereen blij met hun aanwezigheid. “It is in grutte pleach”, zegt boer Nauta. “It wurde d’r hieltyd mear en se bliuwe no ek yn de simmertiid sitten, dat wie earder wol oars.”

De boeren zijn al jaren bekend met de komst van de vogels, maar in de maand maart trokken ze weer weg. Daar is tegenwoordig geen sprake meer van en dat beïnvloedt de kwaliteit van het land en het gras. “Se traapje mei harren grutte platpoaten alles ticht, frette it gers op en skite it ûnder. De goeie soarten gers komme dernei dreger wer op. En dat is krekt wat ús fee nedich hat. Mar ja, ik jou se ek gjin ûngelyk want se hawwe it hjir goed”

De boeren kunnen wel een schadevergoeding aanvragen bij de organisatie BIJ12 die in opdracht voor de provincie de aanvragen beoordeelt. Je moet aan meerdere voorwaarden voldoen zoals onder andere het kunnen bewijzen dat het gebied meerdere keren per week bejaagd (of de gevogelte verjaagd) wordt. “We moatte sjen litte dat we d’r sels ek alles oan dien hawwe, mar dan noch hawwe we in eigen risiko fan 20% en moatte we de taksaasjekosten sels betelje. We hawwe in soad wurk fan dizze mei-iters”.

Het is te hopen dat de meeste ganzen de komende tijd weer verder trekken zodat de rust voor de boeren en de ‘greidefûgels’ terugkeert. “De ljippen en skriezen hawwe yn de maitiid ek wer romte en rêst nedich om te brieden. Der binne wy as boeren, tegearre mei de fûgelwacht, echt by belutsen. Want is it en bliuwt hjir in prachtich stikje natuer”, zegt boer Nauta. “En dat moat sa bliuwe”.

Terwijl de vele ganzen komen en gaan, is er toch één gans die we niet meer in het dorpsbeeld kunnen missen. Wellicht kent u hem wel. Sommige bewoners noemen hem Hans de Gans. Het is de gans die denkt dat hij (of zij) een eend is. Al meer dan een jaar is deze vogel een vertrouwde dorpsbewoner. Hij trekt op met een vaste groep eenden maar torent boven zijn vrienden uit. Het lijkt hem niet te deren en daarmee geeft het beestje een nieuwe betekenis aan het gezegde ‘de vreemde in de bijt’.


Foto ganzengroep gemaakt door Sonja van der Wijk


advertentie