Welkom bij IJsclub 'Rept U'

Welkom bij IJsclub 'Rept U'

Op 10 en 11 januari 2023 was onze ijsbaan geopend en kon jong en oud genieten van de ijspret. We hopen dat we dit snel weer mogen beleven!

 

 

Het kan vriezen, het kan dooien, maar IJsclub ‘Rept U’ bestaat ondertussen al meer dan 150 jaar. Eerlijk is eerlijk, vorst hebben we toch echt het liefst. Want zodra het kwik onder 0 gaat, begint ons bloed sneller te stromen. Niets is mooier dan schaatsende mensen op de ijsbaan, kinderen aan de chocomelk en de jeugd aan het ijshockeyen. En met een beetje geluk halen we onze veegauto uit de stalling om het ijs op de buitenwateren sneeuwvrij houden.

 

We hopen dus op strenge winters en veel ijsplezier. En natuurlijk bent u dan van harte welkom. De toegang voor leden is gratis. Bezoekers kunnen een dagkaart kopen voor € 3,00 (onder de 16 jaar € 1,00). Wij hebben geen pin dus graag contant betalen of middels de QR-code. U kunt ook ter plekke lid worden van onze vereniging. Dit kost € 7,50 per jaar voor een gezin en € 5,00 voor alleenstaanden. Uitwonende kinderen dienen een eigen lidmaatschap af te sluiten.

 

Bij vragen kunt u bellen met Monica Jorna (06-52667716) of Afke Kuindersma (06-12387054). Mailen kan naar reptu@topentwelonline.nl

Bestuur

Met een enthousiast team vrijwilligers zetten we ons in voor de club. Het bestuur bestaat uit 7 personen:

 

Robert Terpstra                                   (voorzitter/ foarsitter) 06-22248161

Monica Dekker-Jorna                          (secretaris/skriuwster) 06-52667716

Afke Kuindersma-Hooghiemstra         (penningmeester/ponghâlder) 06-12387054

Jan Booy

Hans Bangma

Wiebren Gras

Simon Groenhof

           

Post- en mailadres:

Sjaerdawei 1

8625 HR Oppenhuizen

reptu@topentwelonline.nl

 

Bezoekadres: Forbiningswei Oppenhuizen (rechts ziet u de ijsbaan liggen)

 

Onze club kent vele vrijwilligers die in tijden van vorst voor ons klaar staan. Denk aan het klaar maken van de ijsbaan, het beheren van de koek en zopie en de organisatie van wedstrijden. Wilt u ook wat voor ons betekenen dan horen we dat graag.

 

Juryleden (karmasters) tijdens wedstrijden:

Age Bouwhuis

Ane de Jong

Geert Atsma

Frans Groenveld

Gosse Douma

Theo Faber

Anne Ferwerda

Historie

Twee oorlogen, volksoproer in Top en Twel, vergaderen bij volle maan, schaatsen in ondergoed, zondagsrust (of niet), verhuizingen, wedstrijden, media-aandacht, bouwplannen en de rollade van Gabe. Met een historie van meer dan 150 jaar zit ijsclub ‘Rept U’ boordevol tradities en sterke (maar vaak waargebeurde) verhalen.

De ijsclub van Top en Twel is officieel opgericht op maandagavond 15 oktober 1870 en ze kunnen meteen van zich laten horen. De strenge winter valt in en drie weken lang vriest het dat het kraakt. De eerste wedstrijd van de nieuwe vereniging wordt uitgeschreven op vrijdag 30 december 1870 op de Brêgesleat. De eerste prijs is 50 gulden, de premie is 15 gulden.

 

Het jaar daarop meldt het bestuur dat de nieuwe ijsclub al ruim zeventig leden telt. Het belangrijkste agendapunt is de vraag wat voor soort hardrijderijen er gehouden zullen worden wanneer er ijs komt. Dát er ijs komt, staat in die tijd nog als een paal boven water. Meer dan 150 jaar later is de jaarvergadering nog altijd op de maandagavond en telt de vereniging zo’n 450 leden. IJs is geen vanzelfsprekendheid meer, maar het enthousiasme onder de (bestuurs)leden is er niet minder om. 

 

Meer informatie en mooie verhalen vindt u in het jubileumboek ‘Als ’t water wordt in ijs herboren’. Dit 17 hoofdstukken en 128 pagina’s tellende boek, gebonden en met harde kaft, vertelt de boeiende geschiedenis van ‘Rept U’ en het ijsvermaak in en rond Top en Twel. Het is verluchtigd met 150 illustraties en kostelijke anekdotes over karakteristieke dorpsfiguren en hilarische gebeurtenissen op het ijs. Het boek is verkrijgbaar bij Slagerij De Jager in Oppenhuizen of u kunt een bestelverzoek mailen naar reptu@topentwelonline.nl. Het boek kost € 10,- (exclusief verzendkosten).

Wedstrijden/ activiteiten

Zodra er ijs ligt, vindt u hier informatie over de komende wedstrijden en activiteiten.

 

 

Skoalleriderij en Piksjitte

Skoalleriderij en piksjitten zijn tradities die decennia terug gaan. We hopen dat ze nog voort mogen duren maar we zijn helaas afhankelijk van de weergoden. Hieronder treft u de spelregels aan, dus laat de vorst maar komen.

Skoalleriderij

De wedstrijden worden georganiseerd door ijsclub "Rept U" in samenwerking met cbs "It Harspit" en zijn uitsluitend bedoeld voor leerlingen van "It Harspit" en kinderen die via "It Harspit" naar het bijzonder onderwijs zijn gegaan. De wedstrijdregels zijn als volgt:


1. De start is op de helft van de lengte van de wedstrijdbaan, naar beide richtingen. 
2. Er wordt gestart op volgorde van groepen, te beginnen met groep 1.
3. Groep 1 en 2 starten massaal (jongens en meisjes apart).
4. Bij groep 1 en 2 zijn schaatsen niet verplicht en hulpmiddelen toegestaan. 
5. De baancommissie bepaalt de uitslag met inachtneming van de mate van handicap (bijvoorbeeld: een deelnemer zonder schaatsen, of schaatsend met gebruik van een hulpmiddel, kan nooit winnen van een deelnemer die zonder hulpmiddel wel op schaatsen rijdt).
6. Bij groep 3 en 4 zijn schaatsen verplicht maar zijn hulpmiddelen wel toegestaan (ook hierbij geldt dat een deelnemer die gebruik maakt van een hulpmiddel nooit kan winnen van een deelnemer die geen gebruik maakt van een hulpmiddel). 
7. Bij groep 5, 6, 7 en 8 zijn schaatsen verplicht en zijn geen hulpmiddelen toegestaan.
8. Er wordt gestart op volgorde van de lotingslijst. De eerste ronde van bovenaf, de tweede van onderaf, enzovoort.
9. Er wordt gereden volgens het "knock-out"-systeem: verliezers liggen er direct uit.
10. Blijft er aan het eind van een ronde één over (bijvoorbeeld i.v.m. een oneven aantal rijders), dan gaat die door naar de volgende ronde. Hetzelfde geldt als een tegenstander niet komt opdagen.
11. In een finale met drie rijders heeft nummer 1 of 3 (afhankelijk van het aantal rondes) een vrije rit. Deze moet tegen de winnaar van de eerste finalerit rijden om de eerste plaats. De twee overblijvende verliezers rijden om plaats twee en drie. 
12. In een finale met vier rijders gaan de beide winnaars voor de eerste en tweede plaats en de verliezers voor de derde plaats.

Wie gaat ons verrassen met een podiumplaats?

 

Piksjitten

Piksjitten is een spel dat eertijds op meerdere plaatsen in de provincie gespeeld werd. Meestal met dooi weer zodat de houten schijf (met lood) goed over het kleine laagje water glijdt. Om de traditie niet te laten verdwijnen, is er jaren geleden onderzoek gedaan naar de benodigdheden, uitvoering en regels van dit spel. U vindt de uitleg hieronder, in het Fries geschreven:

 

As it wintert, wurdt der yn Top en Twel piksketten. En dêr net allinnich, der binne mear doarpen hjir yn 'e omkriten dêr’t it dien wurdt, sa as De Hommerts, Jutryp, Earnewâld en Sleat. Yn Sleat spylje se net mei in piksjithout mar mei stiennen. Winters op it iis en simmers op it lân. Der binne fêst noch wol mear plakken dêr’t se piksjitte.

 

Der is al faker skreaun oer piksjitte en hiel wat jierren werom is de winsk utere om de spulrigels ris op papier te setten. Troch mûnlinge oerlevering is de kâns grut dat der bepaalde saken út it spul ferdwine. Dat soe tige spitich wêze en dêrom is it in goede saak dat alles no op papier stiet. Dan kin elkenien it spul op'e selde wize spylje en hoege der gjin misferstannen te
ûntstean.

Wy hawwe yn 'e ôfrûne tiid wat speurwurk ferrjochte. Troch neifreegjen en op papier it spul hieltyd wer te spyljen hawwe wy besocht alles sa dúdlik mooglik te formulearjen. Der is ek alris frege om in piksjitkampioenskip te organisearjen. Hjir moast fansels in wedstriidreglemint foar komme. Dat foel net ta. Mar it is klear kommen en wy hoopje dat hjir yn 'e praktyk mei te wurkjen is. Miskien dat der dizze winter noch in piksjitkampioenskip organisearre wurde kin, wêr’t dan it wedstriidreglemint foar it earst tapast wurde kin. Wij hawwe hjirfoar in wikselpriis beskikber stelt, de “teiwaartrofee”.
Troch hjirby de spulrigels en it wedstriidreglemint ôf te drukken, tinke wy dat elkenien it spul no op 'e selde wize spylje kin, en as it sa fier is, goed tared op it kampioenskip ferskine kin.

Wat is piksjitte?
Piksjitte is in spultsje wat men docht op it iis. Meastentiids by teiwaar. Mei dit spul brochten winters ûnder oaren skippers, boere-arbeiders en wurkleazen harren tiid troch. Guon dy't it goed koenen hienen sa de mooglikheid om in pear sinten te fertsjinjen.

By piksjitten brûkt men in pik en in piksjithout. Fierder hat men sinten nedich om yn te setten. In pik is in plankje fan ûngefear 25 sintimeter lang, 7 sintimeter heech en 2 sintimeter breed. Elke spiler hat in piksjithout. Dat is in rûn stik pokhout mei yn 'e midden in gat wat opfold is mei lead. De trochsneed fan sa'n piksjithout is sa'n 10 sintimeter en hat in dikte fan sa'n 23 millimeter.

In piksjithout weaget sa'n 400 gram. Der wurdt ek spile mei keunststof “piksjithouten”. Eartiids brûkte men in skiif út in katrol. (Tink hjirby oan de skippers). Der kinne op syn meast sa'n 10 minsken (spilers) oan meidwaan. Oars wurdt it ûnoersichtlik.


De tarieding
Der wurdt in miet (begjinstreep) lutsen dêr’t elke spiler syn earste goai weidocht. De miet is sa'n 25 meter lang. Op ûngefear 30, 35 meter fan de miet ôf wurdt de pik op it iis delset mei de lingterjochting nei de miet. De pik stiet yn in fjouwerkant fan 70 sintimeter. Dat fjouwerkant wurdt as in smel geultsje yn it iis hakt.
Op de pik wurdt foardat it spul begjint troch elke spiler in sint dellein. De sint leit mei it muntteken nei boppen.
By it earste spul wurdt de folchoarder fan goaien fan de spilers fêststeld troch oanbosjen. Dat wol sizze: men leit in foarwerp op it iis op sa'n 15 meter fan 'e miet. Alle spilers goaie hjirop. Wa’t it tichtst by goait mei begjinne. Wa’t dan it tichtst byleit mei as twadde en sa fierder.

Hoe wurdt it spul spile?
De earste spiler besiket no de pik mei de sinten te reitsjen sadat dy omfalt en de sinten op it iis falle. Slagget him dat en binne in oantal sinten krús, dat wol sizze dat se mei it muntteken op it iis lizze en de kop nei boppen, dan binne dy sinten foar him.

Wannear't troch it omgoaien fan 'e pik der sinten weireitsje dan binne dy foar rekken fan de spiler dy't de pik rekke. De spiler moat it tal sinten wat fuortrekke is bylizze. Troch opgoaien fan dizze sinten wurdt bepaald oft se krús of munt wienen. Dat jildt ek foar sinten dy't op 'e pik fêstkleefd bleaun binne. Dy wurde mei de pik opgoaid.
Hjirnei mei hy noch in kear goaie. Hy goait syn piksjithout op in foar him sa geunstich mooglik plak. Mei it goaien fan it piksjithout mei men net in stap oannimme, mar moat men de foet mei de tean tsjin it hout oan sette. Goait de earste man fan de miet ôf de pik om en alle sinten binne krús, dan wurdt it piksjithout fan dy spiler op 'e pik lein en is de twadde man oan bar. Rekket dy de pik dan geane de sinten nei dizze spiler en komt dizze syn hout op 'e pik te lizzen en sa fierder. Sa hat eltse spiler ien kear in kâns om dat spul te winnen.
No is de twadde spiler oan bar. Dy hat 3 mooglikheden. Hy besiket óf de pik te reitsjen, óf it piksjithout fan de earste man, óf hy goait syn hout op in sa geunstich mooglik plak. Goait hy de earste man derút dan binne de sinten dy't dy earste man wûn hie foar de twadde man. Dyjinge dy't der as earste útrekket mei as earste goaie yn it folgjende spul. Alle spilers goaie om bar, óf op de pik, óf op it piksjithout fan de oare spilers. Rekket men de pik of in piksjithout fan in oar dan mei men noch in kear goaie. Hjirby jildt wol dat men mar ien kear efterinoar op 'e pik goaie mei. As in hout yn it fjouwerkant om de pik hinne lizzen bliuwt, dan mei de spiler by syn folgjende beurt de pik rûntsje. Dat wol sizze: hy mei de pik sa delsette dat it mooglik is om de pik sa te reitsjen dat de kâns op it krúsreitsjen fan in sint it grutst is. De spiler fergruttet hjirtroch syn kâns om yn ien beurt in oar syn hout te reitsjen want as de sint krús is mei hy noch in kear goaie. Wurdt de pik en in hout yn 'e selde goai troch in spiler rekke, dan moat de spiler foardat er wit hoe’t de sinten lizze kieze: pik of hout.
As alle spilers goaid hawwe mar de pik is noch net ien kear om west, dan meie de spilers dy't der útgoaid binne op 'e nij opsette. Dat betsjut dat sy wer in sint op de pik lizze en op 'e nij goaie meie. Se slute dan wer efteroan. Op 'e pik lizze dan mear sinten as dat der spilers binne. (Yn wedstriidferbân wurdt dit net dien.) As alle spilers ien kear goaid hawwe, dan is de earste man wer oan bar. Is dy der útgoaid dan giet de beurt nei de twadde, tredde en sa fierder.

As de lêste sint fan de pik krús falt dan hat dy spiler noch ien kear slach op ien fan de spilers dy't ek sinten hat. Fansels dyjinge dy't de measte sinten yn dit spul krús slein hat of wûn hat troch oare spilers der út te goaien. Mist hy, dan is it spul út en hâldt elk de sinten dy't er wûn hat. Rekket er it piksjithout dan binne de sinten dy't dy spiler yn dat spul wûn hat foar him en is it spul ek út.

Hjirnei kin it spul wer op 'e nij begjinne troch it opsetten fan nije sinten op de pik en yn folchoarder fan útgoaien, wa’t it earst útgoaid wie mei earst, wer op 'e nij fan de miet óf goaie.

Toppenhuzen/Twellingea jannewaris 1992
De gearstallers,
Ate Dijkstra, Marten D. v.d. Veen, Yme Pieksma, Jan Soeten.

 

Piksjit Wedstriidreglemint

1 . Elke ploech bestiet út sa'n 8 spilers. It krekte oantal hinget ôf fan it oantal dielnimmers. De wedstriidlieding beslist hjiroer.

2. By elke ploech is tafersjoch fan op syn minst 2 kommisjeleden.

3. De dielnimmers wurde ynskreaun op folchoarder fan oanmelding. Elk kriget hjirby in nûmer. Oan 'e hân hjirfan wurde de groepen fêststeld. Der wurdt net wiksele fan groep.

4. Foar it earste spul wurdt de folchoarder fan goaien bepaald troch lotsjen. Foar de folgjende spullen jilde de gewoane rigels.

5. Nei in tal troch de wedstriidkommisje fêst te stellen spullen, telle de kommisjeleden it tal sinten dat elke spiler wûn hat. De spilers dy't de measte sinten fan harren ploech wûn ha, geane nei de finale. It hinget fan it tal dielnimmers ôf hoefolle oft dit de ploech binne. De wedstriidlieding makket foar it begjin fan de wedstriid har beslút hjiroer bekend. In mooglikheid kin wêze: bestiet de groep út 8 of mear spilers dan geane der 3 oer. By minder as 8 spilers 2.

6. Wannear’t der yn in spul noch twa spilers oerbliuwe, moatte de spilers óf op it hout, óf op de pik goaie. Dit om fuortkrûpen foar te kommen wêrtroch it spul te lang duorje soe.

7. Bliuwe der twa spilers oer dan hat de wedstriidkommisje it foech in wedstriid ôf te brekken as der noch mar ien sint opleit en de wedstriid te lang driget te duorjen. De wedstriid wurdt beslist troch it opgoaien fan dy sint en de spilers kieze te litten tusken krús en munt.

8. Binne der 2 of mear spilers yn 1 ploech dy't yn 'e foarronde eindigen mei itselde tal sinten, dan goaie dy op 'e pik dy't yn dit gefal dwers setten wurdt. It tal sinten dat krús slein wurdt, wurdt opteld by it tal sinten dat al wûn is. Alle spilers goaie likefaak en geane troch oant der in winner útkomt. De winner giet oer nei de finale.

9. Binne der yn 'e finale 2 of mear spilers dy't eindigje mei itselde tal sinten, dan spylje dy op 'e nij oant der in winner útkomt.

10. By saken dêr’t it wedstriidreglemint net yn fersjocht docht de wedstriidkommisje in útspraak. Elk hâldt him hjiroan. De wedstriidlieding hat it lêste wurd.

11. Elts spilet op eigen manneboet.

 

Foto’s: Piksjitte op de fiver fan it Broeresleatplan ûnder lieding fan Marten van der Veen (sr.).

Privacyverklaring

Hieronder treft u onze privacyverklaring aan:

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van IJSLUB “REPT U” gevestigd te Oppenhuizen-Uitwellingerga en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40002612. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • Lid wordt
 • Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • Voorletter
 • Achternaam
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Mailadres
 • Banknummer
 • Gezinssamenstelling

Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • Het afhandelen van uw contributiebetaling
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolder
 • Het aan de hand van uw lidmaatschap kunnen vaststellen van de hoogte van uw contributie.
 • Toegangscontrole kunnen uitvoeren bij gebruik van de ijsbaan
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar reptu@topentwelonline.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw foto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

 

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS:

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen.

 

DERDEN:

IJsclub Rept U verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij kunnen foto ’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaard aantekent.

 

BEWAREN VAN UW GEGEVENS:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Bewaartermijn persoonsgegevens : maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

 

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING:

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

Het bestuur van IJsclub "Rept U".

Foto's & Video's