2023-03-21 19:13:39
dinsdag 21 maart 2023

Teaterfoarstelling ‘De Emigrant’ dit neijier yn it Harspit

De teaterfoarstelling ‘De Emigrant’ komt dit neijier, op freed 10 novimber, ek nei Top en Twel. Dat duorret miskien noch eefkes, mar de kaartferkeap is ferline wike al uteinset. 

Jim kinne dus alfèst kaarten reservearje: Sjoch foar mear ynfo op https://www.pier21.nl/tickets/de-emigrant-opnij-ferteld-kaarten


De Emigrant 2023
De earste foarstelling fan Pier21 oer in Fryske emigrant, dy 't 60 jier lyn de oseaan oerstuts nei Kanada, opnij ferteld.
 
“My whole life homesick, noait wer werom west.”
 

De Emigrant komt nei 10 jier werom! De foarstelling fertelt it ferhaal fan Sybolt de Haas, in Fryske emigrant dy 't 60 jier lyn alleryl de oseaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net maklik hân. Mar it is him slagge om in aardich grut en goedrinnend boerebedriuw op te bouwen.
 
De Haas is nea werom gien nei Fryslân. Hy woe net, seach der tsjinoan, wie der miskien wol bang foar. No 't er pensjonearre is, is der de gelegenheid om gehoar te jaan oan de winsk fan syn ferstoarne frou: hy makket in reis nei syn roots yn de Greidhoeke yn Fryslân. Syn soan moat foar it earst allinnich it bedriuw draaiende hâlde.Twa aventoeren tagelyk. De reis nei Fryslân wurdt foar de emigrant op alle flakken konfrontearjend.
 
Ta eare fan it 10 - jierrich bestean fan Pier21 wurdt De Emigrant opnij ferteld, nei it orizjinele ferhaal fan Romke Toering, no regissearre troch Jos Thie. Mei Freark Smink en Theo Smedes.


advertentie