2020-12-24 13:05:38
donderdag 24 december 2020

Krystgroet

De redaksje en meiwurkers fan Topentwelonline winskje elkenien hiele noflike krystdagen ta.

De redactie en medewerkers van Topentwelinline wensen iedereen hele fijne kerstdagen toe.

De foto is makke troch Hester Kornelis op hichte fan 'It Kymfjid', it sport- en beweechparkje dat it ôfrûne jier oanlein is. In moai skildereftich tafriel, sa oan it begjin fan de jûn!


advertentie