2021-04-21 19:25:56
woensdag 21 april 2021

Kymfjild komt ta bloei!

No't de wrâld om ús hinne stadich oan griener wurdt, komt ek It Kymfjild hieltyd mear ta bloei.

Ôfrûne wike is dizze betonnen trep as nijste oanwinst foar it sport- en beweechparkje oanlein. Mei mooglik makke troch ûndernimmers út eigen doarp: Wolter Postma Dienstverlening en Atsma Sierbeton!

(Foto's: Wolter Postma)


advertentie