2021-06-10 20:48:04
donderdag 10 juni 2021

Slagge! De flage kin út!

In spannende dei foar de skoaljeugd fan it VO-ûnderwiis, want hjoed waard de útslach fan de eksamens bekend makke. En wat falt der eltse kear wer in lêst fan al dy skouders at de learlingen it ferlossende wurd 'Slagge!!' te hearren krije. Op in soad plakken koe gelokkich de flage wer út.

Bist Slagge? Fan harte lokwinske!
Moast foar de her? Kop der noch eefkes foar!