2023-02-28 13:06:04

Ledengearkomste Toanielferiening Fordivedaesje

dinsdag 28 maart 2023 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 20:00

UTNOEGING LEDEGEARKOMSTE TOANIELFERIENING FORDIVEDAESJE

Tiisdei 28 Maart 2023 om 20.00 oere yn It Harsit

 

WURKLIST:

 1. lepening en meidielings
 2. Ynkommen stikken
 3. Ferslach lêste ledegearkomste en jieroersjoch
 4. Ferslach skathâlder
 5. Befinings kaskommisje en beneaming nije leden kaskommisje
 6. Bestjoerssaken
  • Ofgeand en net werkiesber:
   • - Jacoba Visser
   • - Marije Pander
   • - Mirjam van der Meer
  • Kandidaat:  ---
  • Kandidaten kinne harren oant in oere foar de iepening fan de gearkomste opjaan by it bestjoer
 7. Plannen foar it kommende winterskoft
 8. Omfraach
 9. Sluting


advertentie