2023-03-01 16:44:35

Jierfergadering Fûgelwacht

maandag 20 maart 2023 Plaats: Eetcafé De Buorren Aanvang: 20:00

Utnoeging ta it bywenjen fan de ledegearkomste fan de Fûgelwacht Toppenhuzen - Twellingea

Op moandei 20 Maart 2023 jûns om 8 oere yn it kafee yn  Twellingea.

 Wurklist:

 1. iepening
 2. meidielings en ynkommen  stikken
 3. ferslach skriuwer
 4. ferslach skathâlder
 5. ferslach kaskommisje
 6. beneaming nij kaskommisjelid
 7. bestjoersferkiezings: periodyk ôfgeand en wer beskikber: Wynold Feenstra
 8. omfraach
 9. skoft mei ferlotting
 10. lêzing fan Tjitse Kupers: Fjildman yn jieren en sinnen, docht unieke oplieding ta internasionaal wyldernis gids.
 11. sluting

Oer gastsprekker Tjitse Kupers:

Tjitse Kuipers uit Harkema is in opleiding tot internationaal wildernis gids. Deze veldman in hart en nieren zal ons deze avond een stukje laten proeven van zijn boeiende kijk op deze unieke opleiding. De ongerepte wildernis van o.a. Canada en Midden Europa zijn op soms onverbiddelijke wijze onderdeel van de opleiding en garant voor een zeer interessant verhaal!


Eltsenien, ek net-leden binne op dizze gearkomste tige wolkom. 

Oant sjen! It bestjoer.advertentie