Fûgelwacht Toppenhuzen - Twellegea

Fûgelwacht Toppenhuzen - Twellegea

De BFVW beschermt de vogels en hun leefgebied in Fryslân, we benutten kansen om de teruggang van de (weide)vogels te keren. De BFVW pakt de belangrijkste bedreigingen voor de (weide)vogels, zoals verlies van biotoop en toenemende predatie, in Fryslân aan. De BFVW maakt de Fryske samenleving bewust van het feit dat ook zij actief kan bijdragen aan de bescherming van vogels. De BFVW is het kenniscentrum voor monitoringsgegevens en beschermingsmaatregelen voor vogels in Fryslân

Vogels en Fryslân zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Bond Friese VogelWachten (BFVW) maakt zich sterk om onze vogelrijke provincie blijvend een thuis of pleisterplaats te laten zijn voor alle soorten vogels, waarbij de nadruk ligt op de weidevogels. Onze 3500 vrijwilligers zetten zich ieder jaar weer met hart en ziel in om de vogels te beschermen, te monitoren en nesten foerageergelegenheid te bieden.

Bestjoer

Jan Germ Brouwer 0515-559291 foarsitter
Marten Postma  06-11057480 ponghâlder
Wynold Feenstra 06-52020852 skriuwer
Sipke Willem de Schiffart 06-15567940 bestjoerslid
Jellie Boschma-Schriemer 0515-559885 bestjoerslid