2023-09-04 21:25:54

Bingo yn it Harspit

donderdag 5 oktober 2023 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 20:00

It wurdt al tradysje. De Bingo yn it Harspit! Foar jong en âld. Mei prachtige prizen.

Wy begjinne om 20.00 oere, seal iepen fanôf 19.30 oere.

15 rondes foar 5 euro.
 

Oant sjen yn it Harspit!


Geplaatst door: MFC It Harspit

advertentie