3 Nieuwsberichten (1 t/m 3)

vr 1-04

As snie foar de sinne…

Snie, wiete snie yn dizze tiid fan it jier komt wol faker foar, mar sa'n 'Winter Wonderland' as justerjûn en fannemoarn, dat is dochs wol bysûnder.

vr 14-05

Volop lente!

UITWELLINGERGA- Door de oplopende temperaturen ondergaat de natuur de laatste dagen een ware gedaanteverwisseling.

wo 3-03 door Zorgboerderij Eastwei

Paaskaarsen te koop bij de zorgboerderij

De voorjaars- en paaskriebels winnen steeds meer terrein. Zo ook op de dagbesteding van de zorgboerderij aan de Eastwei. Mooie pakketten met kaarsen staan te koop in het winkeltje aan de Eastwei.