2 Nieuwsberichten (1 t/m 2)

vr 18-02

Koade read foar swiere stoarm

Der wurdt foar fanmiddei en jûn in swiere stoarm ferwachte. Koade read jildt yn Fryslân fanôf fanmiddei 15.00 oant freedtenacht 3.00 oere.

do 11-03

Boerd Rept U jout belies yn de hurde wyn

De stoarmeftige wyn en de swiere wynpûsten fan hjoed ha hjir en dêr wer foar de nedige skea soarge. Ek it jubileumboerd fan IIsclub Rept U moast belies jaan yn de hurde wyn.