2021-03-11 16:49:18
donderdag 11 maart 2021

Boerd Rept U jout belies yn de hurde wyn

De stoarmeftige wyn en de swiere wynpûsten fan hjoed ha hjir en dêr wer foar de nedige skea soarge. Ek it jubileumboerd fan IIsclub Rept U moast belies jaan yn de hurde wyn. 

De stoarm krige de namme Evert mei, ferneamd nei reedrider Evert van Benthem. Dat krekt it boerd fan Rept U 'slachtoffer' waard fan de hurde wyn falt ús dêrom wol wat ôf fan de twafâldich alvestêdetochtwinner. It kin fansels ek de ein fan de winter betsjutte....


advertentie