1 Nieuwsberichten (1 t/m 1)

Durk Fopma fynt it earste ljipaai fan Top en Twel

It earste ljipaai fan Top en Twel is fûn troch Durk Fopma. Hy fûn it aaike fannemoarn om 10.34 oere yn de Eastpolder. It bewiis is neffens it protocol fan de BVFW fêstlein op...