1 Nieuwsberichten (1 t/m 1)

zo 28-03

Simmertiid is yngien

It is wer simmertiid. Tink der dus eefkes om dat de klok in oere foarút moat, mar miskien ha jo dat fannacht om twa oere al dien sa at it offisjeel moat.