2021-03-28 08:49:20
zondag 28 maart 2021

Simmertiid is yngien

It is wer simmertiid. Tink der dus eefkes om dat de klok in oere foarút moat, mar miskien ha jo dat fannacht om twa oere al dien sa at it offisjeel moat.

Yn elts gefal hawwe we jûns wer in oere langer ljocht en der binne hiel wat minsken dy't dat mar wat noflik fine. En hielendal at fanôf woansdei de jûnsklok ferlinge wurdt oant 22.00 oere.