1 Nieuwsberichten (1 t/m 1)

za 1-05

De Gravinnepoel is wer iepen!

Fanôf 1 maaie kinne de leden fan de swimferiening wer gebrûk meitsje fan ús swimplak De Gravinnepoel oan de Eastwei. Wol wurdt fan elkenien ferwachte rekken te hâlden mei...