2 Nieuwsberichten (1 t/m 2)

do 10-06

Slagge! De flage kin út!

In spannende dei foar de skoaljeugd fan it VO-ûnderwiis, want hjoed waard de útslach fan de eksamens bekend makke. En wat falt der eltse kear wer in lêst fan al dy skouders at...

wo 12-05

Roos voor examenkandidaten

Vanaf volgende week maandag starten de eindexamens in het voortgezet onderwijs. De praktijkexamens zijn al geweest. Nu resten alleen nog de centraal schriftelijke examens.