1 Nieuwsberichten (1 t/m 1)

do 15-07

Fierljepster Hanneke Westert wint yn Gryptstjerk

Hanneke Westert hat juster yn Gryptsjerk de fierljepwedstriid by de famkes wûn. Mei in sprong fan 14,85 meter wie ús doarpsgenoate har tsjinstanners de baas.