1 Nieuwsberichten (1 t/m 1)

do 24-03

Durk de Jager Trijebannetoernoai wer los!

Freedtejûn set it Durk de Jager Trijebannetoernoai útein in ytkafee De Buorren. Dit biljerttoernoai moast in pear kear útsteld wurde, mar kin no as in maitiidsedysje dan...