2021-11-19 15:06:39
vrijdag 19 november 2021

25 jier Mo-Elle

Al 25 jier is salon Mo-Elle fan Monique Schraa in begryp yn ús doarpen. Foaral mei tank oan it entûsjasme en de wurdearring fan har trouwe en leave klanten docht sy dit wurk noch altyd mei in hiel soad wille en passy. Dat hat der foar soarge, sa seit se, dat dy 25 jier yn positive sin mei gong foarby flein binne.

As betankje foar it fertrouwen yn har  hat Monique as kado tip in moaie ‘Feestknaller’ yn ‘e oanbieding; aardich om mei de kommende feestdagen fuort te jaan of kado te krijen.

Sjoch hjir foar de ‘Feestknaller’ om tegearre mei Monique har 25-jierrich jubileum te fieren.