2021-12-12 11:34:42
zondag 12 december 2021

Mini Krystkonsert in grut sukses


It Krystkonsert dat justermiddei plak fûn by de winkel wie in grut sukses. It publyk wie djip ûnder de yndruk fan it Mienskipsorkest dat ûnder lieding stiet fan Guus Pieksma en Annewiep Bloem.

Geweldich dat hja yn sa’n koarte tiid mei harren muzyk safolle minsken reitsje kinne! 


advertentie