2022-01-01 19:19:19
zaterdag 1 januari 2022

Bêste Winsken-spandoek hinget wer foar de Johannestsjerke

It spandoek mei de bêste winsken foar elkenien út ús doarpen hinget wer foar de yngong fan de Johannestsjerke!

"Wa hie tocht dat we mekoar wer op dizze wize folle lok en seine winskje soenen? Mar we dogge it gewoan wer opnij, we sette troch en hâlde moed, ek yn it nije jier 2022", litte se fanút ús tsjerke witte!

De bêste winsken foar elkenien en in sûn en leafdefol 2022 tawinske.

 


advertentie