2020-12-11 13:57:59
vrijdag 11 december 2020

Bouwbedriuw Van der Meer wreidet út

It kantoar wol of net útwreidzje? Dat wie de lêste jierren de grutte fraach by Boubedriuw Van der Meer.

Jaap van der Meer en syn team sieten der al in pear jier tsjinoan te skytskoarjen. Mar ferline wike binne se dochs mar los gien en waarden de earste peallen de grûn ynslein. En wa koene dat no better dwaan as de fjirde en seisde generaasje fan de famylje Van der Meer; oftewol Jaap syn heit Cor en dochter Lieke.


advertentie