2022-04-11 14:10:14
maandag 11 april 2022

Jierfergadering Fûgelwacht yn Kafee De Buorren

It kin wer! Bytsje letter yn de tiid as oars, mar de jiergearkomste fan de Fûgelwacht is wer werom. Jûn yn Kafee De Buorren yn Twellingea.

Fansels wer mei in gastsprekker en de ferneamde ferlotting mei prachtige prizen. 

Gastsprekker
In nijsgjirrige lêzing fan Ysbrand Galama oer ljippen yn Wyt-Ruslân en skriezepiken yn ús eigen Súdwest-Fryslân.

Elkenien is wolkom! Sjogge wy jim ek wer werom?
Hjirûnder de wurklist.


advertentie