2022-04-25 19:32:18
maandag 25 april 2022

Prachtige resinsje foar Fordivedaesje!

In topprestaasje hat ús toanielferiening Fordivedaesje ôfrûne wykein delsetten mei it stik ‘It Deiboek fan Anne Frank’. En mei sa’n resinsje yn it Friesch Dagblad kinne jo alinnich mar tige tige grutsk wêze.

De folgjende foarstellings binne op 30 april, 1 en 4 maaie. Noch trije kear knalle 💪! 

En der binne noch in pear kaarten: sjoch op www.fordivedaesjetopentwel.nl.advertentie