2022-09-22 13:05:50
donderdag 22 september 2022

MBVO-froulju sykje gymnasten

Dizze dames fan de gym witte hoe goed it is om te bewegen. Net alinnich foar lichem en geast mar ek de sosjale kontakten spylje in grutte rol.

Wolle jo ekris besykje in oerke te bewegen? Jo binne wolkom op woansdeitemiddeis om twa oere yn it Harspit.

Ynlochtings by it bestjoer:
- frou G. Raadsveld-Vlieger 559 510
- frou B. Rijpkema 559 224

Mei groetnis fan de gym dames!advertentie