2023-03-13 19:11:49
maandag 13 maart 2023

Related Stuff bringt ‘de blues’ werom yn Top en Twel

"Gouden dit! Wêrom dogge wy dit net folle faker", samar ien fan de entûsjaste reaksjes op it sneintemiddeikonsert fan Related Stuff yn it Harspit. Under melkerstiid spilen se yn de Elkienseal as sieten de mannen, én Dina, by jo yn de húskeamer.

It fielde foar in soad Top en Twelsters wêr o sa fertroud, en wat wie it gesellich, smûk en drok. Net sa frjemd dat de measten fier nei melkerstiid wêr op wei nei hûs ta gongen. Ja dit mei om ús ek wol faker!


advertentie