2023-03-18 07:16:03
zaterdag 18 maart 2023

Natura 2000-beheerplan voor Friese Merengebied ligt ter inzage

Er is een nieuw Natura 2000-beheerplan voor het Friese Merengebied gemaakt. Onder het Friese Merengebied vallen de Natura 2000-gebieden het Sneekermeergebied, Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving en de Witte en Zwarte Brekken. Van 17 maart tot 1 mei 2023 ligt het ontwerp-beheerplan ter inzage.

Net als in het huidige plan, blijft de ontwikkeling van moeras, natte graslanden en watervegetaties zoals krabbenscheer centraal staan. Dit draagt bij aan voldoende geschikt leefgebied voor bijvoorbeeld de kwetsbare meervleermuis en de Noordse woelmuis, maar ook voor vogels zoals de kemphaan en het porseleinhoen. De Friese Meren zijn ook een belangrijk rustgebied voor overwinterende vogels zoals de smient en het nonnetje. Ook onderdeel van het plan zijn aanvullende onderzoeken om de knelpunten en kansen voor het behoud van verschillende Natura 2000-soorten beter in beeld te brengen.

Het huidige beheerplan loopt nog tot 1 juli 2023. Daarom is de afgelopen tijd met terreinbeheerders, waterschap, agrariërs, recreatie en belanghebbenden aan een nieuw plan gewerkt. In zo’n beheerplan staat hoe de bijzondere soorten in de gebieden beschermd en versterkt moeten worden. De provincie is daar verantwoordelijk voor. Het nieuwe plan is voor de jaren 2023 tot en met 2029. Het is bepalend voor de verdere inrichting, het gebruik en beheer van de gebieden.

Veegbesluit: stikstofgevoelige natuur
In november 2022 heeft de minister van Stikstof en Natuur het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden (het ‘veegbesluit’) vastgesteld. In de Oudegaasterbrekken zijn er door die wijziging extra habitats en soorten door het Rijk aangewezen waarvan een deel stikstofgevoelig zijn. Deze aanvullende doelen zijn nog niet opgenomen in het ontwerp-beheerplan. De provincie is tegen dit besluit in beroep gegaan. De komende drie jaar zal al wel gekeken worden welke aanvullende maatregelen voor de nieuw aangewezen soorten nodig zijn. De maatregelen worden dan toegevoegd aan het nieuwe plan. 

Reactie indienen
Het ontwerpbeheerplan ligt voor een periode van zes weken – van 17 maart tot 1 mei 2023 – ter inzage. In die periode is het ook mogelijk een zienswijze in te dienen op het plan. Het ontwerpbeheerplan, informatie over het indienen van een zienswijze en ook informatie over het Veegbesluit en de effecten daarvan, zijn te vinden op www.fryslan.frl/natura2000.

Bron: Provinsje Fryslân


advertentie