2023-04-09 07:50:26
zondag 9 april 2023

Folop Peaske yn it Plattelânswinkeltsje

It Plattelânswinkeltsje oan de Eastwei is dizze dagen folslein yn peaskesfearen. Jim binne fan herte wolkom om del te kommen. It is net allinnich Peaske ek maitiid en dan is it altyd de muoite wurdich om eefkes yn de Eastpolder te sjen en te genietsjen fan de rêst en de romte.

Kofje, thee en in lytse peaske-attinsje - ek foar de bern - steane foar jim klear. It winkeltsje is de hiele dei iepen. Wês wolkom!


Geplaatst door: Plattelânswinkeltsje

advertentie