2023-04-29 09:17:51
zaterdag 29 april 2023

Fleurich bloeisel op De Bou

Wol spitich dat we der mar sa koart fan genietsje kinne, mar gelokkich komt it bloeisel oan de beammen elts jier wer werom yn de maitiid. De natuer lit him wat dat oanbelanget net wjerhâlde fan it miskien wat tsjinfallende maitiidswaar oant no ta.

Dizze foto is makke op Keningsdei en wat sjocht De Bou der dan prachtich út. Noch eefkes genietsje dus, want it is ek sa wer foarby.


advertentie