2023-12-16 08:40:26
zaterdag 16 december 2023

Krystkonsert Hymne yn de Hermes-tsjerke

Kryst is kommendewei en dat betsjut dat it wer tiid is foar it jierlikse krystkonsert yn de Hermes-tsjerke fan Twellingea. Ek dit jier, op snein 17 desimber, sil koraalorkest Hymne wer in ferskaat oan lieten hearre litte alhiel yn de sfear fan kryst.

Koraalorkest Hymne stiet ûnder lieding fan dirigent Willem Flisijn mei orkestleden dy't ek út Top en Twel komme. It konsert begjint snein om 15.30 oere en de yntree is 6 euro, foar bern oant 13 jier is it fergees. Nei ôfrin stiet de glühwein en de poeiermolke klear, oanbean troch Hymne. Jim binne fan herte wolkom!


advertentie