2021-03-08 17:00:55
maandag 8 maart 2021

Nieuwe website Topentwelonline / Nije webside Topentwelonline

Spannend! Nei in lange tarieding ferwachtsje wy moarn oer te gean nei in nije webside Topentwelonline. De hjoeddeiske webside bestie yn dizze foarm al 14 jier en wie ta oan in nij en fris uterlik. Wy fine dat wy dêr yn slagge binne.

De lay-out sjocht der hiel oars út, mar de fertroude rubriken sa as de nijsberjochten, it pjukboerd en de aginda binne gewoan bleaun. Ek de bedriuwen en ferienings hawwe wer harren plakje krigen. No noch tomkje dat de oersetting fan âld nei nij goed giet, mar op de eftergrûn wurdt alles op alles setten om dit sûnder tûkelteammen ferrinne te litten.

 

Spannend! Na een lange voorbereiding verwachten wij morgen over te gaan naar een nieuwe website Topentwelonline. De huidige website bestond in deze vorm al 14 jaar en was toe aan een nieuw en fris uiterlijk. Wij vinden dat we daarin geslaagd zijn. 

De lay-out ziet er geheel anders, maar de vertrouwde rubrieken, zoals de nieuwsitems, het prikbord en de agenda zijn gewoon gebleven. Ook de bedrijven en de verenigingen hebben weer hun plekje gekregen. Nu nog duimen dat de omzetting van oud naar nieuw goed gaat, maar op de achtergrond wordt alles op alles gezet om dit zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. 


advertentie