2021-05-17 11:10:00
woensdag 19 mei 2021

Groep 8 op kamp

Gelokkich is it draaiboek foar in coronaproof skoallekamp ferline jier bewarre bleaun, want ek dizze 8ste groepers moatte harren oan de maatregels hâlde. Mar dêr sil de wille perfoarst net minder om wêze, dêr soarget master Gerben wol foar. Dy hat al safolle ‘skoallekamp ûnderfining’ dat it sa goed as garandearre is dat ek dit kamp ien grut feest wurdt.

In soad wille, groep 8, meitsje der wat moais fan!