2021-05-30 17:39:11
zondag 30 mei 2021

Boatsjefolk wurdt wer op it wetter wekker

It wie eefkes wachtsjen op it noflike maitiidswaar mar no't it safier is, kin ek it boatsjefolk der wer op út!

Foar de measten wie it dit wykein miskien wol wer de earste kear dit jier wekker wurden op it wetter. En krekt at de natuer op it moaist is, sa as hjir oan de Gudzekop efter ús doarpen. Wat wol in minsk noch mear.