2021-06-19 14:49:44
zaterdag 19 juni 2021

Einepykjes weagje de sprong yn it djippe

It frege wat geduld, mar Franke Wijnia fan de Tsjerkebuorren slagge der ferline wike yn dit prachtige tafrieltsje fêst te lizzen op byld. It filmpke lit de earste sprong yn it djippe fan in tal einepykjes sjen.

Ien foar ien rûgelje se de einekoer út, oanmoedige troch de memme-ein dat se in bytsje avensearje moatte. No mar de wide wrâld yn en sjen te oerlibjen, want sa lyts en kwetsber lizze de gefaren oeral op de loer. 

 


advertentie