2021-08-01 14:21:18
maandag 2 augustus 2021

Keppel Kaapse bercheinen by it kanaal

Al in skoftke húsmanje in groep fan sa'n 25 Kaapse bercheinen (muskuseinen) om by it Prinses Margrietkanaal. Fan wa't de bisten binne, is net bekend. Mooglik binne se hjir troch ien achterlitten.

Dizze einen binne justjes grutter as de wylde ein en sa te sjen hawwe se it wol nei de sin by it kanaal, sa lang der genôch te fretten is. 


advertentie