2021-08-27 11:02:05
vrijdag 27 augustus 2021

KWF kollekte

Yn de wike fan 5 o/m 11 septimber gean de kollektanten foar KWF Kankerbestrijding wer op paad. Faaks komme se ek by jo oan ‘e doar foar in donaasje wêrmei  jo stipe jouwe oan ûndersyk wêr't libbens mei rêden wurde.  Alfêst tige tank foar jo bydrage!

De KWF kollekte wurdt yn Top&Twel koördinearre troch Els van Breeden (0515-559029/06-12061145), Sief Bekking (06-40111735) en Tineke den Otter (06-44632346). Foar fragen en/of ynformaasje kinne jo by harren telâne.

In de week van 5 t/m 11 september gaan de collectanten voor KWF Kankerbestrijding weer op pad. Wellicht komen ze ook bij u aan de deur voor een donatie waarmee u levensreddend onderzoek steunt. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

De KWF collecte wordt in Top&Twel gecoördineerd door Els van Breeden (0515-559029/06-12061145), Sief Bekking (06-40111735) en Tineke den Otter (06-44632346). Voor vragen en/of informatie kunt u bij hen terecht.


advertentie