2020-11-29 20:27:55
zondag 29 november 2020

Sinteklazekadootsjes thúsbesoarge.nl yn Top en Twel

Ek it sinteklazefeest moast dit jier oars. Gjin yntocht en gjin feest yn It Harspit. Dus stjoerde Sinteklaas syn Pitenteam der op út mei in presintsje foar de jongste bern út Top en Twel.

De presintsjes waarden troch de Piten by de bern thús brocht en wat soarge dat foar in daverjende ferrassing yn de húskeamers! Sa waard it justermiddei dochs noch in hiel moai en bysûnder feest yn ús doarpen.

In kompliment foar de organisaasje foar dizze orizjinele en kreative draai oan it tradisjonele sinteklazefeest!

 

(Foto: Top en Twel Actief)


advertentie