2024-03-28 11:54:35
donderdag 28 maart 2024

Rijkswaterstaat: Herstel Prinses Margriettunnel vraagt meer tijd

Het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Joure en Sneek vraagt meer tijd en de afronding van de werkzaamheden duren nu tot eind 2025. De gehanteerde bouwwijze is in dit project voor het eerst op grote schaal toegepast. De reden hiervoor is dat het op deze wijze herstellen van de tunnel de grondwaterstand niet verlaagd hoeft te worden. Hierdoor is het risico op schade aan omliggende bebouwing als gevolg van een verlaging van de grondwaterstand geminimaliseerd. Echter brengen de werkzaamheden veel onzekerheden en uitdagingen met zich mee. Zo komen Rijkswaterstaat en de aannemer in de uitvoering veel vraagstukken tegen die steeds om aanpassing van het werk vragen. Dit leidt er toe dat het werk meer tijd vergt

Boorproces kost extra tijd
Voor het herstel is gekozen voor een manier van werken, waarbij het niet nodig is om de grondwaterstand te verlagen. De nieuwe trekpalen worden met behulp van een speciale constructie (de zogeheten sluisconstructie), door de betonnen vloer de grond in geboord, tegen de waterdruk in. Doordat de aansluiting van de vloer en de nieuwe trekpaal is afgedicht, kan er geen water in de tunnel omhoog komen tijdens het aanbrengen zodat er zonder bemaling gewerkt kan worden. Het op deze wijze herstellen van de tunnel duurt langer, maar het risico op schade aan omliggende bebouwing als gevolg van een verlaging van de grondwaterstand wordt hiermee geminimaliseerd.

Gedurende het boorproces voor de ankerpalen werken Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer 12 uur per dag en 7 dagen per week door. Deze methode wordt bij de Prinses Margriettunnel voor het eerst op grote schaal toegepast. En dat heeft onverwachte uitdagingen met zich meegebracht. Zo zijn er onverwachte veranderingen opgetreden bij enkele tunnelmoten waardoor er aanvullende maatregelen nodig waren. Deze maatregelen bestaan uit het opvullen van holle ruimtes met een klei-cementmengsel en het kortstondig, lokaal en beperkt verlagen van de grondwaterstand. Deze manier van werken is inmiddels goed onder de knie, maar heeft wel meer tijd gekost dan in eerste instantie gedacht.

Preventief ballast plaatsen
Vanaf mei 2024 gaan de werkzaamheden een volgende fase in. Om voorspelbaarder te werken wordt er preventief ballast geplaatst die telkens verplaatst moet worden om het maken van de resterende palen mogelijk te maken. Het verplaatsen van deze ballast, waaronder stalen rijplaten, kost ook extra tijd.

Tijdelijke ondersteuningsconstructie voor aanbrengen wandankers
Tijdens de uitwerking van de versterking van de tunnelwanden is gebleken dat voor de installatie van de wandankers een tijdelijke ondersteuningsconstructie nodig is in de vorm van een steigerwerk. Deze constructie neemt ruimte in beslag die ten koste gaat van de werkruimte voor het aanbrengen van de ankerpalen. Daardoor kost het aanbrengen van de resterende ankerpalen meer tijd.

Realisatie waterkelder complexer dan voorzien
Onder de waterkelders in de tunnel, nodig voor de opvang van regenwater, zal de bestaande fundering vernieuwd moeten worden. Omdat de ruimte in de kelders beperkt is en de capaciteit van beide kelders gedurende de herstelwerkzaamheden beschikbaar dient te blijven, wordt vanaf het wegdek in de tunnel door de waterkelder heen geboord. Tevens is uit het ontwerp naar voren gekomen dat het ballasten van deze waterkelders bijzonder complex en omvangrijk is dan eerder was voorzien. Ook dit zorgt er voor dat het herstel langer duurt dan eerder werd gedacht.

Tegenvaller
Het is een tegenvaller voor de weggebruikers en de omgeving dat deze werkzaamheden langer duren dan eerder werd verwacht. Rijkswaterstaat zal er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken en waar mogelijk de werkzaamheden te versnellen.


advertentie