2 Nieuwsberichten (1 t/m 2)

zo 13-06

Drokke tiid foar merkel-pearke yn De Gravinnepoel

Troch it moaie waar is it mei de rêst wol wat dien foar dizze merkels. Sy hawwe fan it maitiid as briedplak in reidpôltsje yn ús swimplak De Gravinnepoel ta harren eigendom...

za 1-05

De Gravinnepoel is wer iepen!

Fanôf 1 maaie kinne de leden fan de swimferiening wer gebrûk meitsje fan ús swimplak De Gravinnepoel oan de Eastwei. Wol wurdt fan elkenien ferwachte rekken te hâlden mei...