1 Nieuwsberichten (1 t/m 1)

Gijn jiergearkomste, mar wol Himmeldei foar de Fûgelwacht

Spitigernôch koe foar it twadde jier efter mekoar de ledegearkomste fan de Fûgelwacht net trochgean fanwege corona. Mar gelokkich koe, yn gearwurking mei de ZOU, Himmeldei diskear wol...