2024-06-06 17:35:02
donderdag 6 juni 2024

Doarpsfeesten kinne los mei de Bingo!

Komme jim jûn ek nei de Bingo yn de feesttinte? Ja jim lêze it goed. De tinte stiet alwer op it iisbaanterrein en nei alle tariedings kinne de doarpsfeesten wer los, diskear ferneamd nei de meast populêre snack dizze dagen yn Top en Twel: de heale hin. 

It bestjoer, Jannay, Jorrit, Johanna, Geart-Jan en Dieuwke, is der hielendal klear foar en hjit jim fan herte wolkom by de iepening fan de doarpsfeesten: It Heale Hin Festival


advertentie