2021-01-01 11:54:07
vrijdag 1 januari 2021

Folle lok en seine!

De redaksje fan 'topentwelonline' winsket jim allegear it bêste foar it kommende jier. Hooplik kinne wy yn 'e rin fan 2021 ús sosjale libben wer opkrije.

         FOLLE LOK EN SEINE

De redaktie van 'topentwelonline' wenst iedereen het beste  voor het komende jaar. Hopelijk kunnen we in de loop van 2021 ons sociale leven weer oppakken.

         GELUKKIG NIEUWJAAR


advertentie