2021-02-27 11:00:53
zaterdag 27 februari 2021

TOP'63 set alles op alles om doelbedrach binnen te heljen

By TOP'63 wurdt no alles op alles setten om it doelbedrach fan € 7.500,- byinoar te krijen. In bedrach dat de fuotbalferiening o sa goed brûke kin no't yn dizze tiid de kompetysjes stillizze en der hast gjin ynkomsten binne. 

Sa as bekend sil fuotballer Lars Bos as tsjinprestaasje besykje op sneon 6 maart safolle mooglik kilometers te hurdrinnen. Yn ús doarpen binne al flyers útdield en fanmiddei tusken 15.00 en 15.30 oere is Lars te hearren yn it sportprogramma fan Omrop Fryslân om dit moaie inisjatyf ta te ljochtsjen. Wat de donaasjes oanbelanget stiet de teller no op hast € 2.400,-. Al in moai bedrach, mar we binne der noch net.

Helpe jim mei dizze aksje ta in grut sukses te meitsjen?

https://www.doneeractie.nl/lars-bos-maakt-kilometers-voor-top-63/-49907


Geplaatst door: vv TOP'63

advertentie