2021-05-01 14:49:39
zondag 2 mei 2021

Gjin publyk by 4 maaie-betinking

De 4 maaie-betinking by de Hermes-Tsjerke sil ek dit jier sûnder publyk plakfine. De coronamaatregels litte dat spitigernôch noch net ta. 

Fan de betinking mei krânslizzing by de tinkstien fan Cathrinus Faber wurde foto- en filmopnames makke. Dizze binne letter op Topentwelonline werom te sjen. 


advertentie