2021-05-04 14:37:06
donderdag 6 mei 2021

Blomkemerk Jeugdclub bij de Centerrr

Ek dit jier is der wer in blomkemerk op it pleintsje foar de Centerrr oan de Tsjerkebuorren. Wa't dus noch blomkeguod nedich hat foar de tún, border of it balkon is freedtemiddei tige wolkom.

In part fan de opbringst giet nei de jeugdclub fan de tsjerke. Troch de coronaregels kin de jongerein net by de doarren lâns om te suteljen. Wol is it mooglik in blommepakket by jo thús te besoargjen. Misken in tip foar Memmedei?

De blomkemerk is freed 7 maaie fan 13.00 oant 18.00 oere.


advertentie